کورنۍ (ټولنپوهنه)

کينډۍ:اشتباه نشود

یوه کورنۍ پر دسترخوان

په انساني ټولنو کې، کورنۍ د افرادو هغه ډلې ته ویل کېږي چې له یو بل سره د وینې، سببي تمایلونو یا مکان کې سره مشترکه ژوند کوي.

جستارهای وابسته سمول

سرچینې سمول