د مخ پېښليک

۳ نومبر ۲۰۱۵

۱۶ مې ۲۰۱۵

۷ مارچ ۲۰۱۳

۲۰ فبروري ۲۰۱۳

۷ فبروري ۲۰۱۳

۲۶ جنوري ۲۰۱۳

۷ جنوري ۲۰۱۳

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۶ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۸ نومبر ۲۰۱۲

۱۵ نومبر ۲۰۱۲

۶ نومبر ۲۰۱۲

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۲ جولای ۲۰۱۲

۱۰ جولای ۲۰۱۲

۲۴ جون ۲۰۱۲

۶ جون ۲۰۱۲

۱۰ مې ۲۰۱۲

۷ اپرېل ۲۰۱۲

۲۶ مارچ ۲۰۱۲

۹ مارچ ۲۰۱۲

۱۷ فبروري ۲۰۱۲

۴ فبروري ۲۰۱۲

۲۴ نومبر ۲۰۱۱

۲۰ نومبر ۲۰۱۱

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۷ جون ۲۰۱۱

۲۷ فبروري ۲۰۱۱

۱۲ فبروري ۲۰۱۱

۲۸ جنوري ۲۰۱۱

۲۷ نومبر ۲۰۱۰

۴ نومبر ۲۰۱۰

۱۹ اگسټ ۲۰۱۰

۱۲ جولای ۲۰۱۰

۱۹ جون ۲۰۱۰

۱۰ جون ۲۰۱۰

۱۴ مې ۲۰۱۰

۳ مارچ ۲۰۱۰

۱۸ فبروري ۲۰۱۰

۹ فبروري ۲۰۱۰

۷ فبروري ۲۰۱۰

۲۶ جنوري ۲۰۱۰

۳ جنوري ۲۰۱۰

۷ ډيسمبر ۲۰۰۹

۲۸ نومبر ۲۰۰۹

۱۴ اکتوبر ۲۰۰۹

۱ اکتوبر ۲۰۰۹

۱۳ جولای ۲۰۰۹

۷ جولای ۲۰۰۹

زاړه ۵۰