د کارن ونډې

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۲ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۰ نومبر ۲۰۱۱

۱۷ نومبر ۲۰۱۱

۱۶ نومبر ۲۰۱۱

۱۵ نومبر ۲۰۱۱

۹ نومبر ۲۰۱۱

۷ نومبر ۲۰۱۱

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۲ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۱

۹ اکتوبر ۲۰۱۱

۸ اکتوبر ۲۰۱۱

زاړه ۵۰