د کارن ونډې

۲۰ مې ۲۰۱۲

۱۹ مې ۲۰۱۲

۱۸ مې ۲۰۱۲

۱۷ مې ۲۰۱۲

۱۶ مې ۲۰۱۲

۱۵ مې ۲۰۱۲

۱۴ مې ۲۰۱۲

۱۳ مې ۲۰۱۲

۱۲ مې ۲۰۱۲

زاړه ۵۰