لیکاڼۍ

لیکاڼۍ یو اوزار د چې په سطح باندې د رنگ د کارولو لپاره کارول کیږي چې ډیری په پاڼې، د لیکلو او رسمولو لپاره.

یو لیکاڼۍ