اسراييل لرغونتون

Jerusalem Schrein des Buches BW 1.JPG
Jerusalem Modell BW 2.JPG

د اسراييلو severian museum په عبراني ژبه מוזיאון ישראל ירושלים، د muze، د yisrael yerushalayim، چې د ملي موزيم د اسراييلو cicitatis بيت المقدس تاسيس په کال 1965. givat مږ د بيت المقدس کې پروت دی په غره کې پاتې دي.

بهرني سره د تړاو له امله