ډېل د مالوماتي تخنيک او کمپيوټرونو يو امريکايي شرکت دی.

ډېل