د کارن ونډې

۱۲ فبروري ۲۰۱۳

۱۱ فبروري ۲۰۱۳

۹ فبروري ۲۰۱۳

۸ فبروري ۲۰۱۳

۷ فبروري ۲۰۱۳

۶ فبروري ۲۰۱۳

۵ فبروري ۲۰۱۳

۴ فبروري ۲۰۱۳

۱۲ جنوري ۲۰۱۳

۱ جنوري ۲۰۱۳

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۶ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۶ ډيسمبر ۲۰۱۲

۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۳۰ نومبر ۲۰۱۲

۲۸ نومبر ۲۰۱۲

۲۷ نومبر ۲۰۱۲

۲۵ نومبر ۲۰۱۲

۲۴ نومبر ۲۰۱۲

۲۳ نومبر ۲۰۱۲

۲۰ نومبر ۲۰۱۲

زاړه ۵۰