الېکسانډر گراهام بېل

الېکسنډر گرهم بيل په ١٨٧٦م کال کې غږلېږدی وپنځوه.

الېکسانډر گراهام بېل