الېکسانډر گراهام بېل

الېکسانډر گراهام بېل

الېکسنډر گرهم بيل په ١٨٧٦م کال کې غږلېږدی وپنځوه.