سرطان د يوې مزمنې ناروغۍ نوم دی چې په انگرېزي کې کانسر يا کارسېنوما (cancer / carcinoma) په نوم يادېږي. په پښتو ژبه کې سرطان ته چنگاښ او کونيکبر هم وييل کېږي.