هایدروجن یو کیمیاوی عنصر دی چی اتومی نمبر یی ۱ دی.‌ ددی عنصر سمبول یا نښه H ده. اوسط اتومی وزن یی ۱،۰۰۷۹۴دی.‌ هایدروجن یو دهغه زیاتو او شته کیمیاوی عناصرو د ډلی څخه دی چی د فضا ۷۵ سلنه برخه یی جوړه کړی ده.‌ اکثره ستوری په فضا کی د هایدروجن څخه جوړ شوی دی.

دهایدروجن تر ټولو مشهور او مهم ایزوتوپ protium دی او د 1H نښه سره ښودل کیږی. چی یو پروترون لری او نیوترون نلری. هایدرجن رنگ نلری. د گاز په حالت پیدا کیږی.

د هایدروجن مشخصات

سوزیدنه

مالیکولی هایدروجن ډیر زر سوزی ،‌ په هوا کی د ۴ څخه تر ۷۵ سلنه په حجم سره د سوزیدو وړیتا لری. د هایدروجن دسوزیدو انتالپی −286 kJ/mol ده.

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l) + 572 kJ (286 kJ/mol)

د الکترونو د انرژی مدارونه

عنصری مالیکولی شکلونه

دهایدروجنی مرکبات

ایزوتوپ

تاریخچه

په طبیعی توگه د هایدروجن شتون او پیدایښت

د هایدروجن تولید

د هایدروجن د استعمال ځایونه

دهایدروجن بیولوژیکی تعاملات

مآخذونه

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen