کارن ونډې

۲۸ نومبر ۲۰۰۹

۲۷ نومبر ۲۰۰۹

۲۶ نومبر ۲۰۰۹

۲۵ نومبر ۲۰۰۹

۲۳ نومبر ۲۰۰۹

۲۲ نومبر ۲۰۰۹

۲۱ نومبر ۲۰۰۹

۲۰ نومبر ۲۰۰۹

۱۹ نومبر ۲۰۰۹

۱۸ نومبر ۲۰۰۹

زاړه ۵۰