د کارن ونډې

۴ نومبر ۲۰۱۷

۲ سپټمبر ۲۰۱۷

۱ جولای ۲۰۱۶

۳ نومبر ۲۰۱۵

زاړه ۵۰