سالنډي

سالنډي (په انگرېزي: Dyspnea) د ناروغۍ نښه ده چې گڼ شمېر علتونه لري.