د کارن ونډې

۲ جولای ۲۰۱۳

۲۱ جون ۲۰۱۳

۴ مارچ ۲۰۱۳

۱ مارچ ۲۰۱۳

۲۸ فبروري ۲۰۱۳

۱۳ فبروري ۲۰۱۳

۱۲ فبروري ۲۰۱۳

۱۱ فبروري ۲۰۱۳

۱۰ فبروري ۲۰۱۳

زاړه ۵۰