د کارن ونډې

۶ نومبر ۲۰۱۲

۱۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۲

۹ جولای ۲۰۱۲

۱۷ جون ۲۰۱۲

۱۴ جون ۲۰۱۲

۱۳ مې ۲۰۱۲

۱۱ مې ۲۰۱۲

۹ مې ۲۰۱۲

۳ مې ۲۰۱۲

۲۵ اپرېل ۲۰۱۲

۲۲ اپرېل ۲۰۱۲

۱۷ اپرېل ۲۰۱۲

۱۶ اپرېل ۲۰۱۲

۱۵ اپرېل ۲۰۱۲

۱۲ اپرېل ۲۰۱۲

۱۰ اپرېل ۲۰۱۲

۹ اپرېل ۲۰۱۲

۸ اپرېل ۲۰۱۲

۷ اپرېل ۲۰۱۲

۶ اپرېل ۲۰۱۲

۵ اپرېل ۲۰۱۲

۱ اپرېل ۲۰۱۲

۳۱ مارچ ۲۰۱۲

۳۰ مارچ ۲۰۱۲

۲۷ مارچ ۲۰۱۲

زاړه ۵۰