نگوس یو فکري انځور دی چې سړی په یوه وران اند د یوه شي له امله، نورو او یا بلې ډلې ته هم په ورانه سترگه گوري. دا اند هیځ وخت ریښتینی نه وي.

سرچينې

د هالڼډي ژبې د ويکيپېډيا پاڼه