ورونپاسی

ورونپاسی یو ډول ځاني سولگر دی چې د گرځنده کارونې لپاره کارول کیږي

A desktop replacement laptop with its 18.4 inch screen showing its technical specifications.