ځاني سولگر (انگریزي:(personal computer (PC) هر هغه سولگر ته ویل کیږي چې د موخې له پلوه، په کچه. بیه او وړتیا کې د خلکو لپاره گټور وي.

Desktop computer clipart - Yellow theme.svg