عيسی عليه السلام د اسلام له جليل القدره پيغمبرانو له ډلې څخه گڼل کېږي. دا پيغمبر د مسلمانانو لپاره هم ډیر مهم دی او مسلمانان په دی یقین لری چی هغه به د قیامت په وخت زموږ د نبۍ د امتیانو په ډله کی راشامیلیږي.

کلیسای یوحنای کلیسا اسټرالیا (د رسم نوم :غوره شپونکی)