بیت لحم

بیت‌لحم ( په عبری בית לחם بِت لِحِم، په عربی: بیت لَحم)یو شاری در بیت لحم ولایت کی په کرانه باختری کی تحت حکومت د خپلواک فلسطینی چی قطب د فرهنگ و دلاس جور شوی صنایع او (توریستی) دفلسطین دی.

بیت لحم

شارونه چی خور ایل کیگیسمول

 
د مهدی کلیسا دباندی نه عکس