پانگوالي (په انگرېزي: Capitalism) هغه وټيز غونډال ته ویل کيږي چې په هغه کې ټوله يا زياتره توليدي توکي (لکه: ځمکه، فابريکه، رېل...) او توزېع ځان ته خپل کړه شوي او د گټې لپاره تر سختو رقابتي شرايطو لاندې کار ورڅخه اخيستل کېږي. د دې غونډال مهمې مشخصې د سرمايي تراکم، فردي ازادي، د سترو کاروپورېشنو ظهور او وده، او په داراوروسته وختو کې مخ په ډېرښت دولتي کنټرول .... دی. د سرمايه داري رژيم دوره : دپانگوال نظام يا سيسټم دوره، داقتصادي اجتماعي فورماسيون هغه دوره چې د فيوډاليزم څخه وروسته رارسېږي او پر استثمار ، خصوصي مالکيت او دښمنو طبقو باندې ولاړه ده.

د معاصرې پانگوالی ځانگړنې

  1. د دولتي انحصاري سرمايه دارۍ پراختيا
  2. مشترک يازار غوندې مونوپوليسټي (انتگراسيون) يا د نړيوالو اتحادونو پراختيا
  3. دخلکو په استعمارولو کې د پخواني اسلوب تغير
  4. د امپرياليسټي مټروپولو نو او ددغه راز ټولنو په دننه کې سختي او شديدې مبارزي

انحصاري پانگوالي يا امپرياليزم

د پانگوالی هغه مرحله چې ازاد رقابت په کې محدودېږي او په عمده توگه د انحصار د څښتنانو تر منځ دغه رقابت پاتې وي

دولتي انحصاري سرمايه داري

په دې مرحله کې دولت او انحصارات يو له بله ځوښ خوري او لاسونه سره ورکوي، کارگري غورځنگونه ټکول کېږي او په اصطلاح د ملي ازادي بخښونکو مبارزو مخ ته خنډونه ايجادېږي

دولتي پانگوالي

د مناسباتو هغه سيسټم چې د پانگوال اقتصاد او پانگوال دولت تر منځ برقراره کېږي او د توليدي وسايلو يوه برخه د دولت په لاس کې متمرکزه کېږي.

تر انحصار دمخه پانگوالي

هغه پانگوالي چې د سرمايه دارانو ترمنځ پر ازاد رقابت ولاړه ده، په دې دوره کې پانگوالان منځنی سود ترلاسه کوي