د مخ پېښليک

۴ جون ۲۰۱۹

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۳ فبروري ۲۰۱۳

۸ فبروري ۲۰۱۳

۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۳ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۳ جولای ۲۰۱۲

۳ جولای ۲۰۱۲

۴ مې ۲۰۱۲

۲۲ اپرېل ۲۰۱۲

۸ اپرېل ۲۰۱۲

۱ اپرېل ۲۰۱۲

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۶ مارچ ۲۰۱۲

۲۹ فبروري ۲۰۱۲

۳ فبروري ۲۰۱۲

۲ فبروري ۲۰۱۲

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۱

۵ نومبر ۲۰۱۱

۲۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۵ اگسټ ۲۰۱۱

۲۶ جولای ۲۰۱۱

۲۰ جولای ۲۰۱۱

۹ جولای ۲۰۱۱

۲۶ مې ۲۰۱۱

۱۹ اپرېل ۲۰۱۱

۸ اپرېل ۲۰۱۱

۲ اپرېل ۲۰۱۱

۲۲ مارچ ۲۰۱۱

۱۶ فبروري ۲۰۱۱

۸ جنوري ۲۰۱۱

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۶ نومبر ۲۰۱۰

۲۲ نومبر ۲۰۱۰

۸ اکتوبر ۲۰۱۰

۲۸ جون ۲۰۱۰

۲۱ مې ۲۰۱۰

۹ اپرېل ۲۰۱۰

۲۳ مارچ ۲۰۱۰

۵ فبروري ۲۰۱۰

۲۹ ډيسمبر ۲۰۰۹

۱۲ ډيسمبر ۲۰۰۹

۹ ډيسمبر ۲۰۰۹

۲۱ نومبر ۲۰۰۹

زاړه ۵۰