د کارن ونډې

۲۱ سپټمبر ۲۰۱۰

۱۸ سپټمبر ۲۰۱۰

۳ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۶ جون ۲۰۱۰

۲۵ جون ۲۰۱۰

۱۸ جون ۲۰۱۰

۱۷ جون ۲۰۱۰

۱۶ جون ۲۰۱۰

۱۵ جون ۲۰۱۰

۱۴ جون ۲۰۱۰

۱۱ جون ۲۰۱۰

۱۰ جون ۲۰۱۰

۷ جون ۲۰۱۰

زاړه ۵۰