د کارن ونډې

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۶

۱۶ اگسټ ۲۰۱۶

۱۳ اگسټ ۲۰۱۶

۱۲ اگسټ ۲۰۱۶

۱۱ اگسټ ۲۰۱۶

۶ مې ۲۰۱۶

۱۲ اپرېل ۲۰۱۶

۲ فبروري ۲۰۱۶

۱ فبروري ۲۰۱۶

۳۰ جنوري ۲۰۱۶

۲۹ جنوري ۲۰۱۶

زاړه ۵۰