د کارن ونډې

۳۰ مې ۲۰۲۰

۱۶ فبروري ۲۰۱۸

۱۲ فبروري ۲۰۱۸

۹ فبروري ۲۰۱۸

زاړه ۵۰