ټټر (په انگرېزي: thorax د انسانانو او يا ژويو د بدن هغه برخه ده چې د سر او گېډې ترمېنځ ځای پر ځای ده.