گړیال یا دېوالي گړۍ یو اوزار دی چې د وخت د ساتلو، ښودولو او همغږي کولو لپاره کارول کیږي.

گړيال