وخت (زمان) کولی شو په ساده ډول تیروخت/جاري وخت/راتلونکی وخت ته ووایو. اوس مهال بشر وخت د ثانیو 'دقیقو او ساعت لاندی طبقه بندی کړی دی.

د مهال هغه څومره والی دی چې د یوه کار د سرته رسولو موده ښیي.