آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د

مهال هغه څومره والی دی چې د یوه کار د سرته رسولو موده ښیي.