دقيقه

(له دقیقه نه مخ گرځېدلی)

دقیقه د وخت د فورمولار (طبقه بندې) یوه برخه ده چې د یوه ساعت شپیتمه برخه جوړوې او خپله په شپیتو ثانیو ویشل شوې ده.