ثانيه

(له ثانیه نه مخ گرځېدلی)

ثانیه د وخت د طبقه بندې یوه برخه ده چې د یوې د قیقې شپیتمه او د یو ساعت دری زره او شپږ سوه وومه برخه جوړوي.

Clock-pendulum.gif