آرنۍ غورنۍ پرانيستل

پارت د ايران په شمال ختيځ کې د یوې سيمې نوم دی.