وړانگه

د ويکيمېډيا نامبهم مخ

وړانگه يو نوم دی چې د يو شمېر مفاهيمو له مخې کارېږي:

خلک:


په هندسه کې:

په فيزيک کې:

په طبابت کې:

دا هم وگورۍ