ژونکپوهنه (په انگرېزي: Cytology) د ژونکو د جوړښت او د هغوی د دندو اړونده پوهنه ده.