کارن ونډې

۲۰ اکتوبر ۲۰۲۰

۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰

۹ اکتوبر ۲۰۲۰

۸ اکتوبر ۲۰۲۰

۷ اکتوبر ۲۰۲۰

زاړه ۵۰