د کارن ونډې

۲۰ نومبر ۲۰۱۱

۱۲ نومبر ۲۰۱۱

۲ نومبر ۲۰۱۱

۱ نومبر ۲۰۱۱

۳۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۹ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۲ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۴ اکتوبر ۲۰۱۱

۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۷ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۶ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۲ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۱ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۹ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۸ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۷ سپټمبر ۲۰۱۱

۶ سپټمبر ۲۰۱۱

۳ سپټمبر ۲۰۱۱

۳۱ اگسټ ۲۰۱۱

۲۲ اگسټ ۲۰۱۱

۲۱ اگسټ ۲۰۱۱

۱۷ اگسټ ۲۰۱۱

۱۶ اگسټ ۲۰۱۱

۹ اگسټ ۲۰۱۱

۷ اگسټ ۲۰۱۱

۳۱ جولای ۲۰۱۱

۳۰ جولای ۲۰۱۱

زاړه ۵۰