سرشمېرنه د وکړو د هر یوه غړي په هکله د مالوماتو د راغونډولو بهیر ته وایی (دا اړینه نه ده چې دا وکړي دې یوازې انسانان وي).