کينډۍ:سکهیزم سکهیزم یو مذهب دی چې په ۱۵ پېړۍ کې منځ ته راغلی، دگورو نانک دیو د گروهڼو پر بنسټ چې په کال ۱۴۶۹ کې د پاکستان د اوسني پنجاب په سیمه کې زیږیدلی. په ادبي ډول د سېک د ویی مانا ده هغه څوک چې ښوونه کوي، چې د "شېشیه" له ویی څخه راگرځول شوي چې په سانسگریت کې مانا یی ده "ډسپلین" ، "زده کونکی"، "لوستونکی".