انډيپېنډنټ ورځپاڼه (په انگرېزي: The Independent) له بريتانيا خپرونې کوي. لومړۍ گڼه يې د ١٨٠١ز کال کې خپره شوه.د ورځپاڼې په توگه خپرونې کوي.

د انډيپېنډنټ ورځپاڼه