کارن ونډې

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۲۸ مارچ ۲۰۱۲

۲۷ مارچ ۲۰۱۲

۱۷ ډيسمبر ۲۰۱۱

۸ نومبر ۲۰۱۱

۷ نومبر ۲۰۱۱

۳ نومبر ۲۰۱۱

۲ نومبر ۲۰۱۱

زاړه ۵۰