اتلانتيک سمندر

اتلانتيک سمندر دوسرا دوهم لوی سمندر دی چې د ځمکې شاوخوا 5/1 سطحه يې نيولې ده.

اتلانتيک سمندر

دا هم وګورئ

سرچينې