د مخ پېښليک

۱ مې ۲۰۱۹

۳ نومبر ۲۰۱۵

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۵ فبروري ۲۰۱۳

۲۲ جولای ۲۰۱۲

۱۵ جولای ۲۰۱۲

۲ جولای ۲۰۱۲

۱۶ جون ۲۰۱۲

۱۴ جون ۲۰۱۲

۱۲ جون ۲۰۱۲

۸ جون ۲۰۱۲

۷ جون ۲۰۱۲

۵ جون ۲۰۱۲

۳ جون ۲۰۱۲

۲ جون ۲۰۱۲

۱۹ مې ۲۰۱۲

۸ مې ۲۰۱۲

۲ مې ۲۰۱۲

۲۹ فبروري ۲۰۱۲

۲۵ فبروري ۲۰۱۲

۱۷ فبروري ۲۰۱۲

۷ فبروري ۲۰۱۲

۱۸ جنوري ۲۰۱۲

۵ جنوري ۲۰۱۲

۱ جنوري ۲۰۱۲