کارن ونډې

۱ اگسټ ۲۰۲۰

۲۵ جولای ۲۰۲۰

۱۹ جولای ۲۰۲۰

۱۶ جولای ۲۰۲۰

۱ جولای ۲۰۲۰

۲۳ جون ۲۰۲۰

۱۹ جون ۲۰۲۰

۱۰ جون ۲۰۲۰

۸ جون ۲۰۲۰

۱ جون ۲۰۲۰

۲۹ مې ۲۰۲۰

۲۸ مې ۲۰۲۰

۲۱ مې ۲۰۲۰

۱۸ مې ۲۰۲۰

۱۷ مې ۲۰۲۰

۱۶ مې ۲۰۲۰

۱۳ مې ۲۰۲۰

زاړه ۵۰