د کارن ونډې

۲۸ جولای ۲۰۲۱

۲۱ جولای ۲۰۲۱

۱۸ جولای ۲۰۲۱

۱۱ جولای ۲۰۲۱

۹ جولای ۲۰۲۱

۳ جولای ۲۰۲۱

۲۹ جون ۲۰۲۱

۲۷ جون ۲۰۲۱

۲۶ جون ۲۰۲۱

زاړه ۵۰