د کارن ونډې

۲۶ اکتوبر ۲۰۲۱

۲۱ اکتوبر ۲۰۲۱

۱۹ اکتوبر ۲۰۲۱

۱۶ اکتوبر ۲۰۲۱

۵ اکتوبر ۲۰۲۱

۴ اکتوبر ۲۰۲۱

۲ اکتوبر ۲۰۲۱

۱ اکتوبر ۲۰۲۱

۳۰ سپټمبر ۲۰۲۱

۲۹ سپټمبر ۲۰۲۱

زاړه ۵۰