د کارن ونډې

۳۰ جولای ۲۰۱۲

۲۹ جولای ۲۰۱۲

۲۱ مې ۲۰۱۲

۲۰ مې ۲۰۱۲

۲۴ اپرېل ۲۰۱۲

۲۳ اپرېل ۲۰۱۲

۷ اپرېل ۲۰۱۲

۶ اپرېل ۲۰۱۲

۵ اپرېل ۲۰۱۲

۴ اپرېل ۲۰۱۲

۳ اپرېل ۲۰۱۲

زاړه ۵۰