پېړۍ د وخت کچه ده. یوه پېړۍ سل کاله گڼل کېږي. پېړۍ تل په دوو (۰۰) پای ته رسېږي او په (۰۱) پیل کېږي.