جذام یوه ساري ناروغي ده چې د میکوباکټریوم لېپرې (Mycobacterium leprae) د باکټریاوو څخه منځ ته راځي. دغه رنځ پوستکي، مخاطونه او عصبی سیستم په ناروغۍ اخته کولای شي.

Leprosy.jpg

تاریخ

جذام لمړی ځال په پخوانی مصر کې ۱۵۰۰ کال عیسوی سینی مخکې توصیف شو او تر څو کالونو وروسته دغه رنځ د نړی بېلو بېلو سیمو ته پراخ شو. جذام په منځنی پېړی کي د صلیبی جگړې په وخت کې اروپا ته پراخ شو. په دی وخت کې عامو خلکو دغه مرض د خدای بیلگه گڼله. په اوس وخت کې دغه مرض په آسیا او مرکزي افريقا کې وجود لري او د رفامپیسین یا کلوفازیمین د انتي بيوتيکونو په مرسته علاج کېدلای سی.