ويکيپېډيا:له آی پي بنديزه بخښلی

له آی پي بنديزه بخښلی واک هغه کارونکو ته ورکول کېږي چی په ویکیپیډیا کی په بشپړه توګه پیژندل سوي وي. او ددی څخه وروسته پر هغو زیات نظر نه ساتل کېږي او د هغو کارنانو د ړنګولو ډیر کم امکان وي.

دا وخت آی پي بنديزه بخښلی کارنان سمول

اوسمهال پښتو ويکيپېډيا له آی پي بنديزه بخښلی شاوخوا ١۵ کارنان لري

نوم د جوړښت تاریخ جوړونکي
ANBI (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) لمړی تن پخپله
Af420 (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ۶ نومبر ٢٠١۶ ابراهیم خاشرودي
BukhariSaeed (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ۷ مارچ ۲۰۱۷  Af420
Fayazahmadi (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ۷ جنوري ۲۰۱۸ Af420
عثمان منصور انصاري (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ١٨ اپریل ٢٠٠٩ انبي
Ibrahim khashrowdi (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ٢۴ جولای ٢٠٠٧ عثمان منصور انصاري
Khalifaji (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ۱۶ جنوري ۲۰۱۸ Af420
UsmanKhan (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ١٨ مې ٢٠١۴ عثمان منصور انصاري
طاهره مجیدی (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ٢٧ فبروري ٢٠١۶ ابراهیم خاشرودي
Hariva (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ٢٢ اګست ٢٠١٧ Af420
Obaid Raza (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ۱۰ اپرېل ۲۰۱۸  Af420
Khestwol (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ۲۵ جنوري ۲۰۱۸ Af420
خانه بدوش (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ۲۱ جولای ۲۰۱۷ Af420
عمرگل صديقي (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ Af420
صفی الله تګاب (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ۵ مې ۲۰۱٩ Af420
دونګې (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ۲۶ اپرېل ۲۰۲۰ Af420
Abdulkarim sherani (( خبرې اترې ۔ ونډې ۔ رښتو يادښت ۔ لیږدول )) ٢ اګست ۲۰۲١ Af420