د کارن ونډې

۱۵ اپرېل ۲۰۱۸

۱۰ اپرېل ۲۰۱۸

۸ اپرېل ۲۰۱۸

۸ فبروري ۲۰۱۶

۴ فبروري ۲۰۱۶

۳۰ جنوري ۲۰۱۶

۱۴ جنوري ۲۰۱۶

۷ نومبر ۲۰۱۵

۶ نومبر ۲۰۱۵

۱۹ اگسټ ۲۰۱۵

۲۴ مې ۲۰۱۵

۱۸ مې ۲۰۱۵

۲۰ اپرېل ۲۰۱۵

۱۴ اکتوبر ۲۰۱۴