زه شاه زمان پټان د پښتو ويکيپېډيا يو غړی يم، که له مانه کومه پوښتنه لرئ، نو په خبرې اترې په مخ يې وليکئ!.
پښتو ويکيپېډيا شمېرنې
کارنانو شمېر ليکنو شمېر دوتنو شمېر پازوالانو شمېر
۳۲٬۳۵۵ ۱۸٬۸۹۵ ۱٬۷۴۰ ۲


دا کارن د ويکيپروژه افغانستان غړی دی.


ويکيپروژه ارواپوهنهدا کارن ويکيپروژه ارواپوهنې غړی دی.
د همدې مخ حافظه سپينول