د کارن ونډې

۱۴ اکتوبر ۲۰۲۱

۴ جون ۲۰۲۱

۱۳ مې ۲۰۲۱

۱۱ مې ۲۰۲۱

۱۰ مې ۲۰۲۱

۷ مې ۲۰۲۱

۶ مې ۲۰۲۱

۵ مې ۲۰۲۱

۱ مې ۲۰۲۱

۲۸ اپرېل ۲۰۲۱

۸ اپرېل ۲۰۲۱

۶ اپرېل ۲۰۲۱

۳ اپرېل ۲۰۲۱

۲ اپرېل ۲۰۲۱

۱ اپرېل ۲۰۲۱

زاړه ۵۰